Regulamin Konkursu „Podążaj śladem różowego flaminga”

I. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Podążaj śladem różowego flaminga” (dalej jako „Konkurs”) jest VanityStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 24, 00-054 Warszawa (dalej jako „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293511, NIP 7010098352.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm. zwana dalej „Ustawa”) jest Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs trwa od 26.04.2018 r. do 01.08.2018 r.
 5. Konkurs organizowany będzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Za udział w Konkursie przewidywane są nagrody, o których mowa w Rozdziale III, które otrzyma każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w Rozdziale II oraz znajdzie się w gronie zwycięzców (dalej jako „Nagrody”, „Nagroda”).
 8. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (tj. Menadżer ds. Marketingu, Specjalista ds. Marketingu, Junior Account Manager dalej jako „Komisja”). Do zadań Komisji należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór zwycięzców oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym w szczególności związane z interpretacją niniejszego Regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • Jest pracownikiem firmy, która przed ogłoszeniem konkursu była klientem VanityStyle Sp. z o.o. (20.04.2018 r.) i posiada aktywną kartę FitProfit (lub FitSport) przez okres trzech kolejnych miesięcy (tj. czerwiec, lipiec, sierpień) lub jest pracownikiem firmy, która stała się klientem VanityStyle Sp. z o.o. po dniu ogłoszenia konkursu (po 20.04.2018 r.) i posiada aktywną kartę FitProfit (lub FitSport) przez okres co najmniej dwóch kolejnych miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.
 • wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);

oraz

 • prześle Zadanie Konkursowe za pomocą formularza konkursowego w terminie trwania konkursu, określonym w Rozdziale I ust. 4.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy VanityStyle Sp. z o.o.
 2. Zadanie Konkursowe polega na wypełnieniu formularza Konkursu na stronie www.rozowyflaming.pl i dokończeniu zdania: „Jaką aktywność uprawiałby różowy flaming, gdyby mógł posiadać kartę FitProfit/FitSport?” oraz podaniu numeru swojej karty oraz adresu e-mail.
 3. Uczestnik Konkursu ma możliwość zapoznać się z pełną ofertą dostępnych Nagród w ramach Konkursu „Podążaj śladem różowego flaminga” na stronie www.rozowyflaming.pl.
 4. Każda z osób biorących udział w Konkursie może przysłać tylko jedno zgłoszenie.
 5. Zadania Konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Konkurs jest jednoetapowy.
 7. Zwycięzca ma obowiązek, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z informacją o wygranej, przesłać Organizatorowi dane adresowe tj. imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczona Nagroda, telefon kontaktowy. Dane adresowe są niezbędne do nadania przesyłki kurierskiej z Nagrodą. Jeżeli Organizator nie otrzyma wiadomości z danymi adresowymi w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu Organizator zostaje zwolniony z przekazania Nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.
 8. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Organizatora.
 9. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja to kreatywność, oryginalność, styl oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zadanie Konkursowe.
 10. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja wybierze w ciągu 7 dni najlepsze Zadania konkursowe, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane w ust. 9 powyżej.
 11. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu na adres e-mail podany w przesłanym formularzu konkursowym.

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.rozowyflaming.pl oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz weryfikacji, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie.
 3. Brak podania danych osobowych w celu realizacji umowy przystąpienia do udziału w Konkursie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do przesłanego Zadania Konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody lub jej rynkowej równowartości.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zadania konkursowego przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
 • utrwalania – wytwarzanie i utrwalanie dowolnymi technikami, niezależnie od nośnika, formatu i standardu;
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
 • rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, elektronicznego, przekazu, w tym nadawania, multimedialnego pośrednio, bezpośrednio lub w taki sposób i w takiej formie lub technologii, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • publiczne wykonywania, odtwarzana lub udostępniania w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wykorzystywania Zadania konkursowego lub jego dowolnych części do prezentacji, w tym do połączenia, pomieszania, lub przetworzenia z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami;
 • w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa, użyczanie, oddanie do bezpłatnego używania, zbycie, inna wymiana z osobami trzecimi w kraju lub za granicą;
 • wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
 • wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu lub innych technik przekazu danych lub informacji, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • sporządzania wersji obcojęzycznych;
 • dowolnego opracowania i przetwarzania Zadania konkursowego lub jego części, w tym adaptacji modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami, wykorzystywania Zadania konkursowego jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.) przez Organizatora lub osoby trzecie na zlecenie Organizatora lub za jego zgodą;
 • dowolnego wykorzystania w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym BTL, w prasie, Internecie i innych mediach z telewizją włącznie.
 1. Uczestnik wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia Zadania Konkursowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego dokonane zostało Zgłoszenie. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

III. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • 40 nagród – dmuchany flaming o wartości 54zł brutto
 • 40 nagród – dmuchany materac arbuz o wartości 43zł brutto
 • 40 nagród – zagłówek flaming 30zł brutto
 • 80 nagród– kubek z flamingami 16zł brutto
 • 100 nagród – koszulka damska lub męska z napisem 15zł brutto
 • 100 nagród– kubek z napisem 15zł brutto
 • 200 nagród– dmuchany flaming na napój 6zł brutto
 • 200 nagród– breloczek w kształcie flaminga 11zł brutto
 1. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik , który spełni wszystkie warunki określone w Rozdziale II Regulaminu oraz jego Zadanie Konkursowe zostanie wybrane przez Komisję.
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Za Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować Nagrody na inne osoby.
 4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 5. Do każdej Nagrody, o której mowa w ust. 1 Organizator ufunduje zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto odpowiedniej nagrody wymienionej w ust. 1. Od łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy Organizator pobierze kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.200 t.j.) w wysokości 10% łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy i przekaże tę kwotę na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.04.2018 roku.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: infolinia@vanitystyle.pl lub korespondencyjnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: VanityStyle Sp. z o.o., ul. Jasna 24 2, 00–054 Warszawa, z dopiskiem “Konkurs – Podążaj śladem różowego flaminga”.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli uczestnik poda nieprawdziwe lub niepoprawne dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, w wyniku czego Organizator nie będzie mógł skutecznie przekazać uczestnikowi informacji o wygranej lub doręczyć nagrody.
 4. Uczestnik ma zakaz przekazywania Organizatorowi treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym.
 5. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Na życzenie Uczestnika, po podaniu adresu email lub przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 –921 Kodeksu Cywilnego.
 9. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.